เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยสร้างพุทธสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา น้อมถวายในบวรพระพุทธศาสนา ในนามสำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ผู้สืบทอดสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ธ.) ได้ใช้เป็นสถานที่รองรับแก่ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและมารักษาอาการเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่องมานับถึงปัจจุบัน

ดังนั้นทางคณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จึงได้เรียนบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมอนุโมทนาสร้างมหากุศลในพระศาสนาร่วมกันในครั้งนี้ โดยมีเจตนา ดังนี้

๑. เพื่อน้อมถวายมหาสังฆทาน แด่ ภิกษุ สามเณร เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล มุฑิตาสักการะ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม

๒. เพื่อสมทบทุนสร้างศาลากุฎี สำหรับอุบาสิกา

๓. เพื่อสมทบทุนปรับปรุง ต่อเติมขยายศาลาโรงครัว ให้พอสำหรับรองรับ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดพุทธศาสนิกชน

๔. เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับ ภิกษุ สามเณร

ด้วยมหากุศลที่ท่านได้สร้างนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญ มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ทุกๆ ท่าน อันประกอบด้วย จตุรพิธพรชัย ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกท่าน ทุกประการเทอญ.

กำหนดการ

หมายกำหนดการ
ถวายมหาสังฆทานและสมทบทุนสร้างศาลาโรงครัว ณ พุทธธรรมสถาน
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

 • วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕)
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธรรมสถาน
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. รวบรวมจตุปัจจัยน้อมถวาย
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมุฑิตาสักการะ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม ที่ศาลาภิรมณ์ธรรม
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่คณะกัลยาณบุญ ที่ศาลาภิรมณ์ธรรม
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. บวชเนกขัมมะและฟังธรรมเทศนา
  • เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและสนทนาข้อธรรมต่างๆ
  • เวลา ๒๒.๐๐ น. ฟังธรรมเทศนาและรับอุบายธรรมจาก ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม ก่อนแยกกันไปปฏิบัติตามจริต

 • วันศุกร์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕)
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธรรมสถาน
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกัลยาณบุญแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา

คณะดำเนินงาน

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์ วิจิตร สุจิตโต (ธ.)

ประธานฝ่ายฆราวาส

ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม หน่อแก้วพระพุทธศาสนา

คุณแม่เตรียม ชมทอง

คุณนิพัทธพันธุ์ คุณกมลพรรณ นุตเวช
คุณพ่อสวาสดิ์ แม่สงวน คำทองสุข
คุณพ่อวิลัย คุณแม่สุ่น สุโยธา
คุณแพรวพรรณ คุณ ดรณ์ นุตเวช
คุณพ่อบุญมา แม่จูม คำทองสุข
คุณศลาวิทย์ สังข์สนิท
นายแพทย์ศรีรัตน์ คุณพรรณี ชัยพฤกษ์
คุณแม่สุนันท์ แสนสุด
คุณจันทร์ฉาย หวันแก้ว
คุณอัญชลี วรคุณธาดา
คุณนงนาฏ ศรีไพรวรรณ
คุณเกตน์สิรี พิรุฬห์เมธี
คุณกานต์ ชัยพฤกษ์
คุณพนม คุณชวน ปัดสีลาด
คุณวิเชียน พวงเพชร
คุณณิชาภร จินตนานฤมิตร
คุณธนะสิทธิ์ จารุภัทร์อัครวุฒิ
คุณสุนทรี กมลรัตน์
คุณแม่โพธิ์ คำทองสุข
คุณพ่อทองขาว คุณแม่นางน้อย ลัดดา
คุณสรรจ์สิริ ทองบริสุทธิ์
คุณธนิฏฐา โพธิเวส
คุณวิบูลย์ศิลป์ ดรละคร
คุณไขคำ พอศรี

ประธานดำเนินงาน

คุณอรินทร์ คุณภัคชญา พุทโธวาท
คุณบุญชู คุณสุภาวดี ถึงแสง
คุณอาทิตย์ สุโยธา
คุณสุนทร คุณปาริชาติ นามมูล
คุณกิตติศักดิ์ มาชอบ
คุณจักริน ช่วยเทศ
คุณประสิทธิ์ชัย คุณวิไลพร คำทองสุข
คุณศิลากร วิลานันท์
คุณสุพรรณิการ์ ไตรธิเลน
คุณประสาทพร คุณอารีรัตน์ คำทองสุข
คุณไชยลักษณ์ รางเงิน
คุณสมยศ กระต่ายเพ็ชร
คุณสุธน คุณวิชุตา แสนสุด
คุณนคร บุญไฮ้
คุณวรรณชัย คุณสุรีย์พร พรมจันทร์
พร้อมศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนาและคณะกัลยาณธรรมทุกท่าน

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรีเทอญ

ข้อควรปฏิบัติ

ปฏิบัติธรรมสืบสานเจตนารมณ์พระเดชพระคุณคุณูปมาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ธ) และรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร โดย ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ)

นอบน้อม เชิดชู ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ทุกๆ พระองค์

สถานที่นี้เป็นสถานที่สงบ ฝึกใจ ฝึกตน หากใจยังสกปรกจงกลับไปยังที่ของท่านเถอะ

สถานที่นี้เป็นที่เจริญ มรรคมีองค์ ๘ พรหมวิหาร ๔ เพื่อความหลุดพ้น

สถานที่นี้ ไม่รับเจิม ดูดวง ประกอบพิธีกรรมทางโลกทุกกรณี

ติดต่อเรา

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลาพักผ่อนของท่านอาจารย์ ห้ามรบกวนโดยเด็ดขาด

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เวลาที่ศิษยานุศิษย์และญาติธรรม สามารถเข้าพบและสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ได้ตามเหมาะสม

ศาลาภิรมย์ธรรม ๘๕/๑ ม.๓ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

norkaewplace@gmail.com

ห้ามบุคคลภายนอก เข้าเขตหน่อแก้วยามวิกาล ในทุกกรณี

ห้ามศิษยานุศิษย์นำสิ่งเสพติดทุกชนิด เข้ามาภายในหน่อแก้วสถาน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์ อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา