เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยสร้างพุทธสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา น้อมถวายในบวรพระพุทธศาสนา ในนามสำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ผู้สืบทอดสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ธ.) ได้ใช้เป็นสถานที่รองรับแก่ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและมารักษาอาการเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่องมานับถึงปัจจุบัน

ดังนั้นทางคณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จึงได้เรียนบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมอนุโมทนาสร้างมหากุศลในพระศาสนาร่วมกันในครั้งนี้ โดยมีเจตนา ดังนี้

๑. เพื่อทำนุบำรุงและบูรณะซ่อมแซม พุทธธรรมสถาน สำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อน้อมถวายมหาสังฆทาน แด่ ภิกษุ สามเณร เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล มุฑิตาสักการะ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม

๓. เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับ ภิกษุ สามเณร

ด้วยมหากุศลที่ท่านได้สร้างนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญ มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ทุกๆ ท่าน อันประกอบด้วย จตุรพิธพรชัย ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกท่าน ทุกประการเทอญ.

กำหนดการ

หมายกำหนดการ
ถวายมหาสังฆทานและสมทบทุนบูรณะศาสนสถาน ณ พุทธธรรมสถาน
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

 • วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕)
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธรรมสถาน
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. รวบรวมจตุปัจจัยน้อมถวาย
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมุฑิตาสักการะ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม ที่ศาลาภิรมณ์ธรรม
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่คณะกัลยาณบุญ ที่ศาลาภิรมณ์ธรรม
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. บวชเนกขัมมะและฟังธรรมเทศนา
  • เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและสนทนาข้อธรรมต่างๆ
  • เวลา ๒๒.๐๐ น. ฟังธรรมเทศนาและรับอุบายธรรมจาก ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม ก่อนแยกกันไปปฏิบัติตามจริต

 • วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕)
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธรรมสถาน
  • เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกัลยาณบุญแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา

คณะดำเนินงาน

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระอาจารย์ วิจิตร สุจิตโต (ธ.)

ประธานฝ่ายฆราวาส

ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม หน่อแก้วพระพุทธศาสนา

คุณแม่เตรียม ชมทอง

คุณนิพัทธพันธุ์ คุณกมลพรรณ นุตเวช
คุณพ่อสวาสดิ์ แม่สงวน คำทองสุข
คุณพ่อวิลัย คุณแม่สุ่น สุโยธา
คุณแพรวพรรณ คุณ ดรณ์ นุตเวช
คุณพ่อบุญมา แม่จูม คำทองสุข
คุณศลาวิทย์ สังข์สนิท
นายแพทย์ศรีรัตน์ คุณพรรณี ชัยพฤกษ์
คุณแม่สุนันท์ แสนสุด
คุณจันทร์ฉาย หวันแก้ว
คุณอัญชลี วรคุณธาดา
คุณนงนาฏ ศรีไพรวรรณ
คุณเกตน์สิรี พิรุฬห์เมธี
คุณกานต์ ชัยพฤกษ์
คุณพนม คุณชวน ปัดสีลาด
คุณวิเชียน พวงเพชร
คุณณิชาภร จินตนานฤมิตร
คุณธนะสิทธิ์ จารุภัทร์อัครวุฒิ
คุณสุนทรี กมลรัตน์
คุณแม่โพธิ์ คำทองสุข
คุณพ่อทองขาว คุณแม่นางน้อย ลัดดา
คุณธนิฏฐา โพธิเวส
คุณวิบูลย์ศิลป์ ดรละคร

ประธานดำเนินงาน

คุณอรินทร์ คุณภัคชญา พุทโธวาท
คุณบุญชู คุณสุภาวดี ถึงแสง
คุณอาทิตย์ สุโยธา
คุณสุนทร คุณปาริชาติ นามมูล
คุณกิตติศักดิ์ มาชอบ
คุณจักริน ช่วยเทศ
คุณประสิทธิ์ชัย คุณวิไลพร คำทองสุข
คุณศิลากร วิลานันท์
คุณสุพรรณิการ์ ไตรธิเลน
คุณประสาทพร คุณอารีรัตน์ คำทองสุข
คุณไชยลักษณ์ รางเงิน
คุณสมยศ กระต่ายเพ็ชร
คุณสุธน คุณวิชุตา แสนสุด
คุณนคร บุญไฮ้
คุณวรรณชัย คุณสุรีย์พร พรมจันทร์
พร้อมศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนาและคณะกัลยาณธรรมทุกท่าน

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรีเทอญ